കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കേളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് നിയമനം


കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ.എൻ.ടി. വിഭാഗത്തിൽ ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതിക്കു കീഴിലുള്ള ‘സ്പീച്ച് തെറാപിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. യോഗ്യത – ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഓഡിയോളജിയിലും സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിയിലും ആർസിഐ രജിസ്ട്രേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി വെർബൽ തെറാപ്പിയിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും ആർസിഐ രജിസ്ട്രേഷനും.

താത്പര്യമുള്ളവർ യോഗ്യത, വയസ്സ്, പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ആയതിന്റെ പകർപ്പുകളും സഹിതം, പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ, മാർച്ച് 16  രാവിലെ 11 മണിക്കകം  ഹാജരാകണം. ഫോൺ : 0495 2350216, 2350200