പന്ത്രണ്ട് കോടി ലഭിച്ച ആ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ക്രിസ്മസ് ബംബര്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയാം


തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസ് ബംബര്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. XG 218582 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റാണിത്. പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.


രണ്ടാം സമ്മാനം – മൂന്ന് കോടി രൂപ (50 ലക്ഷം വീതം ആറ് പേര്‍ക്ക്)

XA 788417
XB 161796
XC 319503
XD 713832
XE 667708
XG 137764
മൂന്നാം സമ്മാനം – 60 ലക്ഷം രൂപ (പത്ത് ലക്ഷം വീതം ആറ് പേര്‍ക്ക്)

XA 787512
XB 771674
XC 159927
XD 261430
XE 632559
XG 232661
നാലാം സമ്മാനം – 30 ലക്ഷം രൂപ (അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം ആറ് പേര്‍ക്ക്)

XA 741906
XB 145409
XC 489704
XD 184478
XE 848905
XG 839293
അഞ്ചാം സമ്മാനം – ഒരു ലക്ഷം രൂപ

07225
65420

300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. XA, XB, XC, XD, XE, XG എന്നിങ്ങനെ ആറു സീരീസുകളിലാണ് ടിക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ബംപര്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ അച്ചടിച്ചതില്‍ സാധുവായ മുഴുവന്‍ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു.