അരിക്കുളം സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നാളെ(21.6.2024) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


അരിക്കുളം: അരിക്കുളം സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നാളെ(21.6.2024) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. കുരുടി മുക്ക്, ചാവട്ട്, മൂലക്കല്‍താഴെ, മഠത്തില്‍ കുനി എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകള്‍ക്ക് കീഴിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് രാവിലെ 7:30AM മണി മുതല്‍ 9.30 AM വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പറമ്പത്ത്, പൂഞ്ചോല ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകള്‍ക്ക് കീഴിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 12 മണി വരെയും കൈതവയല്‍, അരിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് വളേരിമുക്ക് പുളിക്കൂല്‍മുക്ക്, നിടും പൊയില്‍, ടാക്കീസ് റോഡ് അരിക്കുളം മുക്ക് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറുകള്‍ക്ക് കീഴിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 12 മണി മുതല്‍ 2.30 മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. എച്ച്.ടി ലൈനിന്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാലാണ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത്. മാന്യ ഉപഭോക്താക്കള്‍ സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.