കൊയിലാണ്ടി സൗത്ത് സെക്ഷന്‍ പരിധി പൂക്കാട് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (05-04-24) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


കൊയിലാണ്ടി: ലെെൻ വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ കൊയിലാണ്ടി സൗത്ത് സെക്ഷന്‍ പരിധി പൂക്കാട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. കാപ്പാട് വയൽപ്പള്ളി, ചെങ്ങോട്ട്കാവ് പ്പള്ളി വെറ്റിലപ്പാറ മുത്തോന റോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങുക.