നടുവത്തൂർ ആപ്പറ്റംകണ്ടി അനന്ദൻനായർ അന്തരിച്ചു


കീഴരിയൂർ: നടുവത്തൂർ ആപ്പറ്റംകണ്ടി അനന്ദൻനായർ അന്തരിച്ചു. എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു. ദാക്ഷായണിയമ്മയാണ് ഭാര്യ.

മക്കൾ: ഷാജി, ഷീജ.
മരുമകൻ: സന്തോഷ്.

 

[vote]