കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (07/01/2021) ശനിയാഴ്ച


വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്താല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറല്‍- ഉണ്ട്
മെഡിസിന്‍- ഇല്ല
ഇ എന്‍ ടി- ഉണ്ട്
സര്‍ജറി- ഇല്ല
ദന്തരോഗം- ഉണ്ട്
ശിശു രോഗം- ഉണ്ട്
ചര്‍മ്മരോഗം- ഇല്ല
സ്ത്രീരോഗം- ഉണ്ട്
നേത്രരോഗം- ഇല്ല
അസ്ഥിരോഗം- ഉണ്ട്
ചെസ്റ്റ്- ഇല്ല
സി.ടി- ഇല്ല
യു.എസ്.ജി- ഉണ്ട്
ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം
അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക്
0496-2630142, 2960142