കൊയിലാണ്ടി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു


കൊയിലാണ്ടി: ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ യു.പി.എസ്.ടി, എച്ച്.എസ്.എ. (ഇoഗ്ലീഷ്) തസ്തികകളിൽ അധ്യാപകരെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു. ജനുവരി 17 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് അഭിമുഖം. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒറിജിനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിൽ ഹാജരാകണം.

[wa]