സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ അറിയാം, ഒപ്പം വിശദമായ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലവും


തിരുവനന്തപുരം : കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS 402 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://keralalotteries.com ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം (75 ലക്ഷം രൂപ)

SS 588585 (KASARAGOD)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000 രൂപ)

SN 588585
SO 588585
SP 588585
SR 588585
ST 588585
SU 588585
SV 588585
SW 588585
SX 588585
SY 588585
SZ 588585

രണ്ടാം സമ്മാനം (10 ലക്ഷം രൂപ)

SY 271701 (KARUNAGAPALLY)

മൂന്നാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ)

0991 1667 2871 2913 3263 3694 3979 4399 4829 6208 6580 6982 7016 7117 7248 7382 9557 9938

നാലാം സമ്മാനം (2,000 രൂപ)

2269 2892 3726 3951 7317 7343 7879 8992 9491 9570

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000 രൂപ)

0049 0082 0322 1390 2077 2126 2452 3316 3551 3671 3923 4443 5893 7198 7360 7640 8320 8323 8671 9327

ആറാം സമ്മാനം (500 രൂപ)

0045 0415 0825 1666 1831 1979 2043 2960 3443 3476 3739 3794 3941 4047 4186 4478 4519 4547 4834 5100 5232 5629 6068 6085 6719 6815 6864 6931 7052 7062 7122 7387 7406 7720 7794 7886 7901 7928 8183 8334 8364 8569 8590 8641 8750 8967 8969 9097 9250 9635 9932 9994

ഏഴാം സമ്മാനം (200 രൂപ)

0312 0337 0414 0526 0578 0640 0700 0750 0830 0873 0943 0996 1129 1200 1437 1607 1626 1638 2150 2294 2566 2743 3108 3141 3380 3564 3640 4075 4201 4692 4852 5319 5885 5892 6020 6687 6734 7355 7887 8113 8304 8637 8694 9133 9576

എട്ടാം സമ്മാനം (100 രൂപ)

0011 0080 0125 0383 0412 0723 0733 0801 0858 0887 1044 1057 1071 1085 1090 1146 1151 1194 1394 1432 1527 1573 1617 1625 1629 1698 1851 1899 2096 2315 2323 2366 2371 2497 2587 2642 2682 2875 2951 2969 2971 2991 3004 3175 3204 3287 3428 3552 4051 4091 4127 4328 4494 4496 4550 4624 4719 4746 4799 4903 5208 5311 5380 5534 5635 5711 5754 5761 5767 5799 6184 6200 6202 6283 6480 6652 6762 6789 6847 6889 6890 6902 7091 7159 7470 7484 7576 7639 7664 7677 7730 7782 7857 7902 7995 8036 8056 8175 8279 8393 8415 8460 8510 8622 8672 8690 8886 8888 8951 8971 8979 9023 9056 9067 9126 9199 9214 9230 9236 9281 9512 9550 9590 9597 9606 9718


Summary: Kerala Lottery Today Result Sthree Sakthi Winning Numbers List