12 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനം; പൂജ ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, ഭാഗ്യശാലികള്‍ ആരെന്നറിയണ്ടേ?


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൂജാ ബമ്പര്‍ ( Pooja Bumper BR-94) ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു. 12 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് JC 253199 എന്ന നമ്പറിനാണ്. കാസര്‍കോട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

4 കോടിയാണ് പൂജാ ബമ്പറിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനം. ഒരു കോടി വീതം നാല് പേര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. JD 504106, JC 748835, JC 293247, JC 781889 എന്നീ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു സീരീസിന് രണ്ട് സമ്മാനം എന്ന നിലയില്‍ 10 പേര്‍ക്ക്). തിരുവനന്തപുരം ഗോര്‍ഖി ഭവനില്‍ വച്ച് രണ്ട് മണിയോടെ ആണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില.
മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം അഞ്ച് പേര്‍ക്കാണ് നാലാം സമ്മാനം (ഒരു പരമ്പര). അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ. കൂടാതെ 5000, 1000, 500, 300 രൂപയുടെ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ജേതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

സമ്മാന വിവിരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ഒന്നാം സമ്മാനം (12 കോടി)

JC 253199 (KASARAGOD)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം 1,00,000/-

JA 253199 JB 253199 JD 253199 JE 253199

രണ്ടാം സമ്മാനം 1,00,00,000/- (1 കോടി രൂപ)
JD 504106 JC 748835 JC 293247 JC 781889

മൂന്നാം സമ്മാനം 10,00,000/- (10 ലക്ഷം രൂപ)
JA 269609
JB 117859
JC 284717
JD 239603
JE 765533
JA 538789
JB 271191
JC 542383
JD 899020
JE 588634

നാലാം സമ്മാനം 3,00,000/- (3 ലക്ഷം രൂപ)
JA 447557
JB 566542
JC 520345
JD 525622
JE 413985