കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (08/02/2022) ചൊവ്വാഴ്ച


ഒ പി

ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറല്‍- ഉണ്ട്
മെഡിസിന്‍- ഉണ്ട്
ഇ എന്‍ ടി- ഉണ്ട്
സര്‍ജറി- ഉണ്ട്
ദന്തരോഗം- ഉണ്ട്
ശിശു രോഗം- ഉണ്ട്
ചര്‍മ്മരോഗം- ഇല്ല
സ്ത്രീരോഗം- ഉണ്ട്
നേത്രരോഗം- ഉണ്ട്
അസ്ഥിരോഗം- ഉണ്ട്
ചെസ്റ്റ്- ഉണ്ട്
സി.ടി- ഉണ്ട്
യു.എസ്.ജി- ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം
അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് – 0496-2630142, 2960142