കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ. പി (17/06/2022) വെള്ളിയാഴ്ച

വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തൽ വന്നേക്കാം.

ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ.എൻ.ടി – ഇല്ല

സർജറി – ഇല്ല

ദന്തരോഗം -ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഇല്ല

ചർമ്മരോഗം – ഉണ്ട്

സ്ത്രീരോഗം – ഉണ്ട്

നേത്രരോഗം – ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം – ഇല്ല

സി.റ്റി – ഉണ്ട്

യു.എസ്.ജി – വ്യാഴം, ശനി.

(അറിയിപ്പ്: നവീകരിച്ച ‘ലക്ഷ്യ’ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രസവ വാർഡ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കയാണ്)

 

അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ: 0496 – 2630142, 0496 – 2960142