70 ലക്ഷം ഈ നമ്പറിന്, അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി അറിയാം


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ AK-612 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. AR 586813 എന്ന നമ്പരിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് 70 ലക്ഷം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. AS 539229 എന്ന നമ്പരിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. 40 രൂപയാണ് അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. ഒന്നാംസമ്മാനം ലഭിച്ച അതേ നമ്പരുള്ള 11 സീരീസിലുള്ളവർക്ക് 8000 രൂപ വീതം സമാശ്വാസ സമ്മാനം ലഭിക്കും.

നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും സമ്മാനം നേടുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം 5000, 2000, 1000, 500, 100 രൂപ ലഭിക്കും. 5000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാന തുക ലഭിക്കാൻ സമ്മാനാർഹർക്ക് ടിക്കറ്റുമായി ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറി കടയുമായി ബന്ധപ്പെടാം. 5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കാൻ ബാങ്കിലോ സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 ലക്ഷം]

AR 586813(PATHANAMTHITTA)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000 രൂപ)

AN 586813 AO 586813 AP 586813 AS 586813 AT 586813 AU 586813 AV 586813 AW 586813 AX 586813 AY 586813 AZ 586813

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 ലക്ഷം] 

AS 539229 (ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 ലക്ഷം]

AN 500471 AO 900466 AP 843019 AR 439674 AS 264625 AT 698092 AU 761004 AV 294245 AW 647203 AX 553932 AY 961887 AZ 796733

നാലാം സമ്മാനം[5,000 രൂപ]

0104 0234 2302 2353 2493 2975 3673 4544 4781 4786 4840 5491 6091 7538 8106 8623 8635 9638

അഞ്ചാം സമ്മാനം[2,000 രൂപ]

2988 3193 3400 4205 5288 8200 8260

ആറാം സമ്മാനം[1,000 രൂപ]

6106 5706 5880 0277 7352 3287 5345 5874 5536 6999 3404 8877 0798 5395 9357 2306 9584 6185 4648 4443 6943 3369 3882 9857 1930 8121

ഏഴാം സമ്മാനം[500 രൂപ]

0053 0186 0471 0586 0673 0849 0959 1011 1203 1354 1737 1944 2148 2653 2801 2802 2807 2867 2918 2925 2953 3275 3317 3703 3708 3717 3739 3861 3928 4006 4121 4177 4304 4313 4354 4379 4709 4850 4944 5128 5167 5265 5549 5597 5669 5834 5911 6040 6290 6347 6438 6528 6858 7353 7617 7796 7811 7827 7897 7937 7962 8178 8420 8457 8464 8752 8762 8982 9017 9475 9537 9886

എട്ടാം സമ്മാനം [100 രൂപ‍]

8471 9492 0003 3677 5950 9996 0831 3355 6625 4800 1251 6354 7535 4734 7289 0136 8820 9395 2958 2749 9124 6714 4367 2343 1861 7469 1182 8154 7745 8428 6814 1812 0273 4077 6101 8070 2514 7633 0590 4017 7903 1894 4530 6995 7682 3892 5470 1298 4362 5177 8177 6341 6397 7517 2668 0250 6050 2307 9680 1810 5779 6556 6312 2701 9278 6170 8159 9223 7122 3613 1502 …

ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‍സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയിൽ ഫലം ലഭ്യമാകും. സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലോട്ടറി. ദിനംപ്രതി നറുക്കെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പുറമേ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, പൂജ എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബംബർ ടിക്കറ്റുകൾ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കാറുളളത്. ഇതിനു പുറമേ മൺസൂൺ, സമ്മർ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളും വിൽപനയ്ക്ക് എത്താറുണ്ട്.

Summary: kerala lottery akshaya ak 612 lottery result full list